Topmenu
หน้าแรก / เกี่ยวกับห้องสมุด / แนะนำห้องสมุด
 
    ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ นิสิต บุคลากรของวิทยาเขตศรีราชา ตลอดจนบุคคลภายนอก โดยดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ทางวิทยาเขตศรีราชาเปิดการเรียนการสอน และจัดระบบการให้บริการที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอย่างรวดเร็ว ซึ่งห้องสมุดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา โดยตั้งอยู่ที่อาคาร 14 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี เป็นอาคาร 4 ชั้น มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 4,700 ตารางเมตร และทั้งอาคารมีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายไร้สายสำหรับให้บริการแก่ผู้ใช้ ซึ่งแต่ละชั้นประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


1.1 ห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง  ประกอบด้วยที่นั่งอ่านหนังสือจำนวน 220 ที่นั่ง เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
1.2 ห้องบริการยืม – คืนสิ่งพิมพ์  โดยให้บริการดังต่อไปนี้
  1) บริการยืม-คืนหนังสือภาษาไทยและหนังสืออังกฤษ โดยผู้ใช้มีสิทธิ์ในการยืมดังต่อไปนี้

  สมาชิก จำนวนเล่ม กำหนดเวลายืม
  หนังสือภาษาไทย (เล่ม) หนังสือภาษาต่างประเทศ (เล่ม)
  1. อาจารย์ 20 1 เดือน
  2. บุคลากร 15
  3. นิสิตระดับปริญญาตรี 10 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์
  4. นิสิตระดับปริญญาโท 15
  5. บุคคลภายนอก 4

 • อาจารย์ สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศรายการเดิมติดต่อกันได้ 2 ครั้ง
 • บุคลากร สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศรายการเดิมติดต่อกันได้ 1 ครั้ง
 • นิสิตระดับปริญญาตรี นิสิตระดับปริญญาโท และสมาชิกภายนอกสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศรายการเดิมได้ 1 ครั้ง โดยยืมต่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศครั้งที่ 2 สามารถยืมได้ 1 สัปดาห์
  2) บริการทำบัตรและต่ออายุสมาชิก โดยนิสิตจะต้องต่ออายุสมาชิกทุกภาคการศึกษา โดยตรวจสอบผลการลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน หรือนำหลักฐานการลงทะเบียน หรือใบเสร็จรับเงิน (KU2) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
  3) บริการตอบคำถาม และแนะนำการสืบค้นข้อมูล

1.3 ห้องอ่านหนังสือพิมพ์   ให้บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน และฉบับย้อนหลัง ให้บริการวารสาร นิตยสาร ประเภทบันเทิงฉบับย้อนหลัง

2.1 บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย   ให้บริการสื่อโสตทัศน์ และสื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ในการยืมดังต่อไปนี้

สมาชิก สื่อโสตทัศน์ (รายการ) สื่อมัลติมีเดีย (รายการ) กำหนดเวลายืม
วีดิทัศน์ เทปบันทึกเสียง ซีดีรอม วีซีดี ดีวิดี
1. อาจารย์ 5 5 5 5 5 7 วัน
2. บุคลากร 5 5 5 5 5
3. นิสิตระดับปริญญาตรี 5 5 5 5 5 3 วัน
4. นิสิตระดับปริญญาโท 5 5 5 5 5


2.2 ห้องศึกษากลุ่มใหญ่   ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป โดยติดต่อเข้าใช้งานได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืนสื่อโสตทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย
2.3 ห้องศึกษากลุ่มเล็ก   ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป โดยติดต่อเข้าใช้งานได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืนสื่อโสตทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย
2.4 ห้องมินิเธียเตอร์   เป็นห้องสำหรับให้บริการชมภาพยนตร์ขนาดเล็ก ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป โดยติดต่อเข้าใช้งานได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืนสื่อโสตทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย
2.5 ห้องหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ และมุมตลาดหลักทรัพย์   ผู้ใช้สามารถยืมหยิบหนังสือจากชั้นด้วยตนเองแล้วนั่งอ่านที่โต๊ะที่จัดให้บริการ หรือยืมออกจากห้องสมุด โดยติดต่อที่ชั้น 1 บริเวณเคาน์เตอร์บริการยืม – คืน


3.1 ห้องวารสาร นิตยสารฉบับปัจจุบันและเย็บเล่ม วิทยานิพนธ์ โครงงานของนิสิต และหนังสืออ้างอิง

 • วารสาร นิตยสารฉบับปัจจุบันและเย็บเล่ม และหนังสืออ้างอิงให้ใช้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น แต่สามารถยืมไปถ่ายเอกสารได้ โดยติดต่อที่ชั้น 1 บริเวณเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน สำหรับวิทยานิพนธ์ และโครงงานของนิสิต สามารถยืมออกจากออกห้องสมุดได้โดยติดต่อที่ชั้น 1 บริเวณเคาน์เตอร์ยืม – คืน3.2 ห้องศึกษากลุ่ม   ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป โดยติดต่อเข้าใช้งานได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืนสื่อโสตทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย
3.3 ห้องประชุม 1   เป็นห้องสำหรับจัดการประชุม โดยสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 25 คน


4.1 ห้องมัลติมีเดีย   ให้บริการเครื่องพิวเตอร์สำหรับดูหนัง ฟังเพลง จำนวน 50 เครื่อง
4.2 ห้องศึกษากลุ่ม   ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป โดยติดต่อเข้าใช้งานได้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการชั้น 4
4.3 ห้องประชุม 2   เป็นห้องสำหรับจัดการฝึกอบรมและสัมมนา โดยสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประขุมได้ประมาณ 60 คน
4.4 ห้องเธียเตอร์    เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 200 คน
4.5 ห้องศึกษาเดี่ยว    เป็นห้องสำหรับให้บริการอ่านหนังสือที่ต้องการความเป็นส่วนตัวห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา
Open Page : 0397702
Today : 0000035
Total : 0077882

อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-354580-5 ต่อ 2726 และ 2731