Topmenu
หน้าแรก / บริการห้องสมุด / บริการของห้องสมุด
 
1. บริการยืม-คืน
2. บริการจอง
3. บริการหนังสือสำรอง
4. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
5. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
6. บริการช่วยเพื่อนหาหนังสือ
7. บริการแนะนำการยืมต่อด้วยตนเอง
8. บริการแนะนำการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC
9. บริการแนะนำการจองทรัพยากรสารสนเทศผ่าน Web OPAC
10. บริการสอนการเรียนรู้สารสนเทศ
11. บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอกนิกส์
12. บริการหนังสือเร่งด่วน
13. บริการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
14. บริการคอมพิวเตอร์
15. บริการพิมพ์งานและและถ่ายเอกสารออนไลน์
16. บริการการใช้ห้องต่าง ๆ ได้แก่ ห้องมินิเธียเตอร์ ห้องศึกษากลุ่ม และห้องศึกษาเดี่ยว
17. บริการแปลสาระสังเขป
18. รับแจ้งการเตือนกำหนดคืนหนังสือ
19. บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย
20. บริการรับและจัดส่งหนังสือวิชาการตามคำขอ
21. รับแจ้งการหาทรัพยากรสารสนเทศไม่พบ

ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา
Open Page : 0492472
Today : 0000027
Total : 0096429

อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-354580-5 ต่อ 2726 และ 2731