Topmenu
หน้าแรก / เกี่ยวกับห้องสมุด / โครงสร้างหน่วยงาน
 

งานธุรการและสารบรรณ
- ลงทะเบียนรับ-ส่ง
- ร่างโต้ตอบหนังสือ
- ควบคุมเลข ศธ.
- จัดเก็บเอกสาร
- งานประชุม

งานพัสดุ
- จัดซื้อ/จัดจ้าง
- ควบคุมพัสดุ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- จัดทำคำของบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้
- จัดทำแผนต่าง ๆ

งานประกันคุณภาพ
- รวบรวมหลักฐาน
- จัดทำ SAR

งานอาคารสถานที่
- ตรวจสอบสภาพระบบสาธารณูปโภค
- ประสานงานและควบคุมบริษัท
ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
- รวบรวมรายการเสนอคัดเลือก
- ตรวจสอบซ้ำกับฐานข้อมูล
- รวบรวมรายการเพื่อขอใบเสนอราคา
- สร้างระเบียนการจัดซื้อ(หนังสือและสื่อฯ)

งานจัดเตรียมและแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ
- หนังสือ
(ประทับตรา ติดบาร์โค้ดและแถบแม่เหล็ก
ใบกำหนดส่ง ลงทะเบียนและติดสัน ขึ้นชั้น)
- หนังสือพิมพ์ (ลงทะเบียน ประทับตรา ขึ้นชั้น)
- วารสาร
(ลงทะเบียน ประทับตรา ติดแถบ ขึ้นชั้น รวมเล่ม)
- สื่อโสตฯ (ติดบาร์โค้ด พิมพ์และติดสัน ติดใบกำหนดส่ง)
- สแกนหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศ

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
- หนังสือภาษาไทย
- หนังสือภาษาต่างประเทศ
- วิทยานิพนธ์ โครงงาน
- วารสาร
- สื่อโสตฯ

งานบำรุงรักษา ซ่อมแซมหนังสือและจำหน่ายออก
- รวบรวมรายการเพื่อส่งซ่อม
- ซ่อมแบบเร่งด่วน
- ตรวจสอบสภาพเพื่อดำเนินการจำหน่ายออก
งานบริการสารสนเทศ
- บริการยืม-คืน
(บริการยืม-คืนสิ่งพิมพ์และสื่อฯ,
บริการยืมต่อ, บริการจอง, ทำบัตรและ
ต่ออายุสมาชิก,ทวงทรัพยากรสารสนเทศ)
- บริการ One Stop Service
(บริการยืมระหว่างห้องสมุด,
บริการยืมหนังสือระหว่างวิทยาเขต,
บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า,
บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย,
บริการแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม,
บริการแนะนำการเขียนวิทยานิพนธ์,
บริการขอเลข ISBN/ISSN,
บริการช่วยหาตัวเล่ม,
บริการแนะนำหนังสือที่ควรอ่าน,
บริการแนะนำข่าวสารคำแนะนำต่างๆแก่ผู้ใช้บริการ,
บริการรับคำขอและจัดเตรียมหนังสือวิชาการ
เพื่อจัดส่ง)
- แนะนำบนชั้น New Books

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์
- พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
- ตรวจสอบ ดูแลและบำรุงรักษา

งานโสตทัศนศึกษา
- ถ่ายภาพนิ่ง
- ตรวจสอบ ดูแลและบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์
- บริการห้องคอมพิวเตอร์ ห้องมัลติมีเดีย
ห้องประชุม ห้องเธียร์เตอร์ ห้องศึกษาเดี่ยว
และห้องศึกษากลุ่ม

งานกิจกรรม
- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
- ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล
- ส่งเสริมการใช้บริการต่าง ๆ
และประชาสัมพันธ์
- จัดทำคู่มือ/แผ่นพับแนะนำการใช้บริการ
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
- ฝึกงานนิสิต
งานจดหมายเหตุและหอประวัติ
- รวบรวมข้อมูล
- พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล
- ประชาสัมพันธ์
- จัดแสดง


ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา
Open Page : 0340248
Today : 0000015
Total : 0066554

อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-354580-5 ต่อ 2726 และ 2731