Topmenu
หน้าแรก / คู่มือการใช้บริการห้องสมุด
 
 • คู่มือการใช้งานระบบจองห้องศึกษาออนไลน์
 • แนะนำการตรวจสอบอีเมล์ @ku.th
 • แนะนำการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด
 • แนะนำการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล WEB OPAC
 • แนะนำการการยืมต่อหนังสือ / สื่อโสตทัศน์ด้วยตนเอง
 • แนะนำการจองหนังสือ / สื่อโสตทัศน์ด้วยตนเอง
 • แนะนำการยืมหนังสือด้วยตนเอง (Self-Checkout)
 • แนะนำการคืนหนังสือตู้คืนอัตโนมัติ (ฺBook Drop)
 • แนะนำการตรวจสอบประวัติการยืม / คืนทรัพยากรสารสนเทศ
 • QR Code แนะนำบริการห้องสมุด

 • ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา
  Open Page : 0397675
  Today : 0000028
  Total : 0077880

  อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
  โทรศัพท์ : 038-354580-5 ต่อ 2726 และ 2731