Topmenu
หน้าแรก / คลังข้อมูล / สาระน่ารู้
  ห้องสมุดสีเขียว

 รวมพลังปรับเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นสีเขียว Green Office

 แนะนำการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล WEB OPAC

 แนะนำการการยืมต่อหนังสือ / สื่อโสตทัศน์ด้วยตนเอง

 แนะนำการจองหนังสือ / สื่อโสตทัศน์ด้วยตนเอง

 แนะนำการยืมหนังสือด้วยตนเอง (Self-Checkout)

 แนะนำการคืนหนังสือตู้คืนอัตโนมัติ (ฺBook Drop)

 แนะนำการตรวจสอบประวัติการยืม / คืนทรัพยากรสารสนเทศ

 QR Code แนะนำบริการห้องสมุด

 สำนักหอสมุดเปิดทดลองใช้บริการ EZproxy

 ยืมระหว่างห้องสมุด 5 สถาบัน ผ่านบริการ WorldShare ILL


ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา
Open Page : 0409715
Today : 0000469
Total : 0080570

อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-354580-5 ต่อ 2726 และ 2731