Topmenu
หน้าแรก / บริการห้องสมุด / คู่มือการใช้บริการ / แนะนำการค้นหาข้อมูล
 1. การเข้าสู่ฐานข้อมูล ที่หน้าเว็บไซต์ของห้องสมุด ให้เลือกเมน "ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด" จะปรากฏหน้าจอสืบค้นข้อมูล  (http://intanin.lib.ku.ac.th/)   ดังรูปที่ 1-1รูปที่ 1-1


2. วิธีการสืบค้น WEB OPAC

    AUTHOR (ผู้แต่ง)
    เมื่อเข้าสู่ทางเลือกนี้ ให้พิมพ์ชื่อ - นามสกุลผู้แต่ง ถ้าเป็นชาวต่างประเทศ ให้พิมพ์ชื่อสกุลแล้วตามด้วยชื่อตัว ผู้แต่งอาจรวมถึงบรรณาธิการ หน่วยงาน ผู้แต่งร่วม เป็นต้น เมื่อค้นชื่อผู้แต่งเพียงชื่อเดียว (ชาวไทย) หรือชื่อสกุล (ชาวต่างประเทศ) ระบบจะแสดงชื่อนั้นออกมาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นนามสกุลใดก็ตาม เมื่อเลือกรายการที่ต้องการ ระบบจะแสดงเลขเรียกหนังสือและสถานที่ที่จัดเก็บให้ทราบ

    TITLE (ชื่อเรื่อง)
    พิมพ์ชื่อเรื่องที่ต้องการ กรณีที่จำชื่อเรื่องได้ไม่หมด ก็สามารถค้นได้ โดยพิมพ์คำเริ่มต้นของชื่อหนังสือ ระบบจะแสดงรายการหนังสืออกมาให้เลือก ผู้ใช้จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเล่มไหนเป็นเรื่องที่ต้องการ

    SUBJECT (หัวเรื่อง)
    คือคำวลีที่ใช้แทนเนื้อหาในหนังสือ เมื่อพิมพ์หัวเรื่องที่ต้องการแล้วคลิกที่ search ระบบจะแสดงรายการหนังสือที่มีอยู่ออกมา เลือกหมายเลขที่ต้องการ ระบบจะแสดงเลขเรียกหนังสือและสถานที่จัดเก็บให้ทราบ

    WORDS (คำสำคัญ)
    โดยสืบค้นจากคำในชื่อเรื่อง ชื่อชุด และสารบัญ และสามารถนำคำ and or not มาเชื่อมให้ได้ข้อมูลที่กว้างขึ้นหรือแคบลงได้ การค้นหนังสือจากทางเลือกนี้ ระบบจะแสดงให้ทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ถึงแม้จะใช้ Keyword ภาษาไทย)

    ISBN / ISSN (เลขประจำหนังสือสากล / เลขประจำวารสารสากล)
    โดยสืบค้นจากเลข ISBN (เลขประจำหนังสือสากล) หรือ เลข ISSN (เลขประจำวารสารสากล)

    Call Number : LC/Local (เลขหมู่ : LC/ระบบอื่น)
    กรณีที่มีเฉพาะเลขเรียกหนังสือ สามารถใช้ทางเลือกนี้ได้ เมื่อพิมพ์เลขเรียกหนังสือลงไป ระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือให้ทราบ

    New Books Titles (รายชื่อหนังสือและโสตทัศนวัสดุใหม่)
    สำหรับตรวจรายชื่อหนังสือ วิทยานิพนธ์ โสตทัศนวัสดุใหม่ ๆ ที่เข้ามาห้องสมุด

    Course Reserve by Course Name
    ให้รายชื่อหนังสือสำรองตามรายการวิชาโดยพิมพ์รหัสวิชาจะปรากฏรายชื่อหนังสือสำรองในวิชานั้น ๆ เลขเรียกหนังสือ และสถานที่จัดเก็บ

    Course Reserve by Instructor
    ให้รายชื่อหนังสือสำรองตามรายชื่อของอาจารย์แต่ละท่าน โดยพิมพ์ชื่ออาจารย์ก็จะปรากฏรายชื่อเลขเรียกหนังสือ และสถานที่จัดเก็บ

    View Your Own Library Record
    ดูรายละเอียดการยืมคืน ทางเลือกนี้สำหรับตรวจสอบรายการหนังสือที่ผู้ใช้ยืมออกไป

    SUGGESTION I have for the library
    ข้อเสนอแนะสำหรับห้องสมุด ทางเลือกนี้สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเสนอแนะสิ่งต่าง ๆ ให้ห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น

    BOOKS I would like the library to acquire
    แนะนำหนังสือ ทางเลือกนี้สำหรับเสนอรายชื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่ผู้ใช้ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อคำสั่งที่ควรทราบ
START OVER กลับสู่หน้าจอการสืบค้น
ANOTHER SEARCH กลับสู่หน้าจอคำสั่งค้นเดิม
LIMIT THIS SEARCH จำกัดการสืบค้น (ถ้าข้อมูลมากเกินไป)
SEARCH AS WORDS สืบค้นด้วยคำจากชื่อเรื่อง ชื่อชุดและสารบัญ
EXPORT SAVED LIST บันทึกข้อมูลที่เก็บไว้ลงแผ่นหรือส่งทางอีเมล์
EXTENDED DISPLAY แสดงรายละเอียดของข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นโดยแสดงสถานที่จัดเก็บและเลขเรียกหนังสือ


หมายเหตุ : หากท่านมีปัญหาในการสืบค้นข้อมูล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการยืม - คืน ที่เคาน์เตอร์
ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา
Open Page : 0402847
Today : 0000063
Total : 0079122

อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-354580-5 ต่อ 2726 และ 2731