หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการติดต่อประสานงานกับทางห้องสมุด

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน  ที่ต้องการติดต่อกับห้องสมุด  ท่านสามารถติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ได้ดังนี้

    1. โทรศัพท์สายตรง  :  038-352622 และ 038-352809

    2. โทรศัพท์ภายใน

       - ประจำชั้น 1 หมายเลข 2731  ติดต่อ คุณธันยนันท์/คุณระวิวรรณ/คุณอโณทัย/คุณทัดดาว

       - ประจำชั้น 2 หมายเลข 2729, 2732  ติดต่อ คุณกาญจนา/คุณสิริพร/คุณอโนทัย

       - ประจำชั้น 3 หมายเลข 2727, 2728  ติดต่อ คุณมาลี/คุณพรพรรณ/คุณเฉลียว/คุณวิชุดา/คุณนัสฤมล

       - ประจำชั้น 4 หมายเลข 2733, 2734  ติดต่อ คุณทิวา/คุณวรินทร

 

     สำหรับช่องทางการติดต่อห้องสมุดช่องทางอื่นได้แก่

     1. อีเมล์  :  library@src.ku.ac.th

     2. เฟสบุ๊ค  : www.facebook.com/libsiracha

Post by :ห้องสมุด

ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา
อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-352621 (สายตรง) , 038-354580-4 # 2723 , 2726 , 2731
โทรสาร   : 038-352623