หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการ "ยืมระหว่างห้องสมุด 5 สถาบัน ผ่านบริการ WorldShare ILL"

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการ "ยืมระหว่างห้องสมุด 5 สถาบัน ผ่านบริการ WorldShare ILL" 

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการยืมหนังสือ ระหว่างห้องสมุดจากหน่วยงานที่ร่วมมือกัน 5 สถาบัน ได้แก่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบริการนี้เริ่มตังแต่

วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป  ดูขั้นตอนการใช้บริการได้ที่  http://1drv.ms/21G0XME

 

Post by :ห้องสมุด

ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา
อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-352621 (สายตรง) , 038-354580-4 # 2723 , 2726 , 2731
โทรสาร   : 038-352623