หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดให้บริการ EZproxy

สำนักหอสมุด เปิดให้บริการ EZproxy เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดบอกรับจากภายนอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป โดยนิสิต อาจารย์ และ บุคลากร มก. สามารถระบุ login และ password (Nontri) ผ่านบริการ EZproxy เพียงครั้งเดียว และไม่ต้องใช้ VPN เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับเมื่ออยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย

 

Post by :ห้องสมุด

ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา
อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-352621 (สายตรง) , 038-354580-4 # 2723 , 2726 , 2731
โทรสาร   : 038-352623