หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ชั้นหนังสือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเชิญอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จัดทำโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Post by :ห้องสมุด

ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา
อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-352621 (สายตรง) , 038-354580-4 # 2723 , 2726 , 2731
โทรสาร   : 038-352623