คำถามฐานข้อมูล Business Source Complete


ข้อที่ ลิ้งคำถาม
ข้อที่ 1 https://goo.gl/forms/lOIRy3XNk4r8bPt92
ข้อที่ 2 https://goo.gl/forms/Vjnv537yDdWr7RXf1
ข้อที่ 3 https://goo.gl/forms/p5cKaz0SASaEpN8u1
ข้อที่ 4 https://goo.gl/forms/WwFnj8rZ5brTAbH93
ข้อที่ 5 https://goo.gl/forms/TekZf9s09OyKTRd32
ข้อที่ 6 https://goo.gl/forms/8ZVAVfOCY8CqLJvm2
ข้อที่ 7 https://goo.gl/forms/el495fcvvgFYNkJw2
ข้อที่ 8 https://goo.gl/forms/XXUJzUpqooEAQ1Qp2
ข้อที่ 9 https://goo.gl/forms/fka7wFYo5xFi1JDx2
ข้อที่ 10 https://goo.gl/forms/Jer4fpcEsnPbki4m2