แบบทดสอบฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Post-Test


ชื่อแบบทดสอบ URL QR Code
แบบทดสอบหลังอบรม https://goo.gl/forms/BH9uxxy93YFHbZGt1
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
https://goo.gl/forms/VuqxcWpCUPG2fhqG3