แบบทดสอบฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Pre-Testชื่อแบบทดสอบ URL QR Code
แบบทดสอบก่อนอบรม https://goo.gl/forms/gv4vAlWwLyWGOmmg1