แบบทดสอบฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
Post-Test


ชื่อแบบทดสอบ URL QR Code
แบบทดสอบหลังอบรม https://goo.gl/forms/hyLGaXwfk4K53Qit1
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
https://goo.gl/forms/UihQg7uhimPDfY7m1