แบบทดสอบฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
Pre-Testชื่อแบบทดสอบ URL QR Code
แบบทดสอบก่อนอบรม https://goo.gl/forms/UJs4maABVed2eI3I3